Dziś jest sobota, 15.06.2024, imieniny Jolanty, Wita
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminne Przedszkole w Malanowie » Aktualności » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminne Przedszkole w Malanowie z oddziałami zamiejscowymi w Dziadowicach i Miłaczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://przedszkole.malanow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-10Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyniki przeprowadzonego testu znajdują się na stronie: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=7ebeffeb-6930-4c9f-a3ec-8f986f50ece9  

Uaktualniono dnia 31.03.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem narzędzia znajdującego się na stronie http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: dostepnosc@malanow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Gminnego Przedszkola w Malanowie z oddziałami zamiejscowymi w Dziadowicach i Miłaczewie znajduje się przy ul. Szkolnej 14 w Malanowie. Do budynku prowadzi 6 wejść:

-        wejście główne od ul. Szkolnej, do którego prowadzą schody,

-        wejście od strony południowej (tzw. „podkowa”) bezpośrednio do pomieszczeń Sali gimnastycznej, do wejścia prowadzą schody opatrzone barierkami,

-        weście od strony południowej (tzw. „podkowa”), do wejścia prowadzą schody opatrzone barierkami,

-        weście od strony południowej (nowe skrzydło), do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych opatrzony barierkami. Przy drzwiach zamontowany jest wideo domofon,

-        wejście od strony wschodniej – od strony placu zabaw,

-        wejście od strony północnej do pomieszczeń pionu kuchennego, do wejścia prowadzą schody opatrzone barierkami.

Przed budynkiem znajduje się zatoczka. Parking znajduje się po drugiej stronie budynku przy ul. Szkolnej, natomiast przed wejściem głównym na chodniku z prawej strony zlokalizowane jest miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku możliwy jest poprzez schody lub podjazd wykonany z kostki brukowej (wejście od strony południowej – nowe skrzydło).

Parter budynku pozbawiony jest barier architektonicznych (progów, stopni itp.) utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Gabinet Dyrektora jak i sekretariat przedszkola zlokalizowane są na parterze i wyposażone są niską ladę umożliwiając obsługę osób na wózkach.

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po przedszkolu z psem przewodnikiem i psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek jest wyposażony w windę.

Oddział zamiejscowy w Dziadowicach zlokalizowany jest w oddzielnym budynku przy SP w Dziadowicach, pod adresem Dziadowice 22. Przed budynkiem szkoły podstawowej znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do pomieszczeń wydzielonych dla oddziału zamiejscowego jest możliwy poprzez wejście od strony wschodniej z niewielkim schodkiem lub bezpośrednio do pomieszczeń przedszkola od strony południowej.

Budynek jest parterowy, pozbawiony barier architektonicznych (progów, stopni itp.) utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po przedszkolu z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Oddział zamiejscowy w Miłaczewie zlokalizowany jest w budynku SP w Miłaczewie, pod adresem Miłaczew 34. Z jednej strony budynku szkolnego znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do pomieszczeń wydzielonych dla oddziału zamiejscowego jest możliwy poprzez wejście do budynku szkoły ze schodami od drogi polnej, wejście boczne ze schodami oraz podjazdem dla niepełnosprawnych od drogi głównej oraz boczne ze schodami, od strony boiska (północnej) skąd jest możliwość przejścia do oddziału zamiejscowego przedszkola.

Oddział zamiejscowy przedszkola znajduje się na parterze budynku i pozbawiony jest barier architektonicznych (progów, stopni itp.) utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po szkole z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Przedszkole nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Gminnym Przedszkolem w Malanowie za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: przedszkole@malanow.pl

- faxu: 63 288 30 83 w.26

- e-puap: www.epuap.gov.pl

- przy pomocy osoby trzeciej osobiście lub na numer telefonu: 63 2883095 lub 507 193 525


Pozostałe aktualności